Prace kontrolno-pomiarowe

Wykonujemy szereg prac kontrolno-pomiarowych. Obejmują one:

  • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
  • pomiary rezystancji kabli i przewodów,
  • pomiary rezystancji uziemień,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • pomiary instalacji odgromowych,
  • badania wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych.